برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Vikings
WEB-DL
IMDb 8.5/10 - 398241
در حال پخش - فصل : 6 - قسمت : 10
19 رای 8٫58

در مورد ماجراجویی های راگنار لوثبروگ بزرگترین قهرمان زمان خود است و داستان به ماجراجویی های وی برای رسیدن به پادشاهی میپردازد

5 فصل با کیفیت BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 019 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 663.9 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.74 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.94 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 991.71 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 678.06 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.78 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.03 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.2 GB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 649.94 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.83 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.97 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.35 GB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 649.8 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.71 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.75 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.96 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.2 GB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 634.38 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.85 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.55 GB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 620.83 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.85 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.09 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.36 GB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 620.85 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.75 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.07 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.38 GB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 663.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.93 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.17 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.19 GB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 649.53 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.7 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.02 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.18 GB
ورود به پوشه
فصل 0210 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 692.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.93 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.56 GB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 663 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.08 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.22 GB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 664.04 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.81 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.45 GB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 677.67 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.75 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.68 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.1 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.52 GB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 663.71 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.06 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.42 GB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 677.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.01 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.05 GB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 749.65 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.46 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.82 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.27 GB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 677.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.93 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.72 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.3 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.25 GB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 663.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.91 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.65 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.24 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.42 GB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 663.59 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.72 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.63 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.05 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.21 GB
ورود به پوشه
فصل 0310 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 707.06 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 162.38 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.73 GB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 635.05 MB
کیفیت : 480p حجم : 181.04 MB
کیفیت : 720p حجم : 351 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.13 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.42 GB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 663.32 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.62 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.45 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.03 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.37 GB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 706.58 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.67 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.43 GB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 649.71 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.09 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.43 GB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 677.98 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.66 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.97 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.46 GB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 620.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.99 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.94 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.21 GB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 620.32 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.73 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.99 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.69 GB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 635 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.78 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.15 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.68 GB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 634.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.71 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.01 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.3 GB
ورود به پوشه
فصل 0420 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 700.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.77 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.59 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.42 GB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 701 MB
کیفیت : 480p حجم : 176.03 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.16 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.5 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.34 GB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 700.28 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.58 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.09 GB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 700.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.64 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.38 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 897.69 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 700.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.9 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.42 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 963.35 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 700.63 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.77 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.58 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.26 GB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 699.79 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.43 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.57 GB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 700.07 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.38 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.11 GB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 700.75 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.94 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.67 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.51 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.2 GB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 700.54 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.91 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.46 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.54 GB
قسمت 11
کیفیت : 1080p حجم : 671.73 MB
کیفیت : 480p حجم : 165.57 MB
کیفیت : 720p حجم : 320.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 170.34 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.21 GB
قسمت 12
کیفیت : 1080p حجم : 664.41 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.73 MB
کیفیت : 720p حجم : 317.06 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.36 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.1 GB
قسمت 13
کیفیت : 1080p حجم : 688.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 169.75 MB
کیفیت : 720p حجم : 328.67 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 174.72 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.39 GB
قسمت 14
کیفیت : 1080p حجم : 674.69 MB
کیفیت : 480p حجم : 166.28 MB
کیفیت : 720p حجم : 321.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 171.05 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.08 GB
قسمت 15
کیفیت : 1080p حجم : 705.15 MB
کیفیت : 480p حجم : 173.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 336.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 178.77 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.22 GB
قسمت 16
کیفیت : 1080p حجم : 650.21 MB
کیفیت : 480p حجم : 160.22 MB
کیفیت : 720p حجم : 310.21 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 164.93 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.07 GB
قسمت 17
کیفیت : 1080p حجم : 661.88 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.09 MB
کیفیت : 720p حجم : 315.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.1 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1003.19 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p حجم : 780.69 MB
کیفیت : 480p حجم : 192.39 MB
کیفیت : 720p حجم : 372.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 198.1 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.24 GB
قسمت 19
کیفیت : 1080p حجم : 663.87 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.58 MB
کیفیت : 720p حجم : 316.71 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.39 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.28 GB
قسمت 20
کیفیت : 1080p حجم : 690.01 MB
کیفیت : 480p حجم : 170.07 MB
کیفیت : 720p حجم : 329.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 174.94 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.02 GB
ورود به پوشه
فصل 0520 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 721.5 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 185.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 216.02 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.04 GB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.94 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 196.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 341.86 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 236.68 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.13 GB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.87 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 200.03 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.79 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 224.5 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.09 GB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.78 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 181.24 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 228.33 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.26 GB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 752.11 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 242.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 381.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 226.29 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.21 GB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 723.99 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 220.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 345.62 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 238.1 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.13 GB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 723.6 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 161.87 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 362.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 171.22 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 774.27 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 704.1 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 224.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 365.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 283.72 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.17 GB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 710.34 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 165.89 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 328.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 177.23 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 880.52 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 717.05 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 150.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 350.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 242.99 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.14 GB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 679.96 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 174.72 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 313.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 228.45 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.07 GB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 699.18 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 157.42 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 333.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 212.35 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 936.12 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 690.25 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 149.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 324.89 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 827.88 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 687.26 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 147.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 328.41 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 832.7 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 693.08 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 176.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 263.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 371.52 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.12 GB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 684.1 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 144.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 326.95 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 212.43 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 848.18 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 707.21 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 154.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 381.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 213.43 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 822.06 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.52 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 164.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 322.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.63 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 979.29 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 679.25 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 162.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 324.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 233.34 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.02 GB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 694.49 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 166.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 331.65 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 267.24 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.11 GB
ورود به پوشه
فصل 0610 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p حجم : 850.46 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 671.46 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 209.54 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 453.91 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 278.35 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p حجم : 612.59 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 514.82 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 185.87 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 314.77 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 206.97 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p حجم : 752.45 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 613.08 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 226.05 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 320.48 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 251.89 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p حجم : 541.47 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 466.13 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 167.9 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 322.34 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 226.95 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p حجم : 516.21 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 557.81 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 187.05 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 318.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 247.68 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p حجم : 527.98 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 649.72 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 216.75 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 315.37 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 282.78 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 516.24 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 562.05 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 194.63 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 323.77 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 257.97 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 541.56 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 479 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 172.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.67 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 226.46 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 528.58 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 472.24 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 167.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 328.88 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 212.16 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 569.87 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 709.81 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 240.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 354.9 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 349.76 MB
جزو 250 فیلم برتر ای ام دی بی با رتبه 225
جز 250 سریال برتر IMDB با رتبه 205
جایزه 13 امی
32 برد
92 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

نیوز دات آی ار

30
دیدگاه بگذارید

avatar
17 موضوعات نظر
13 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
15 نویسنده های نظر
shayankimiشایانsadegh jamaliساسان نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
کمیل
مهمان
کمیل

سلام و خسته نباشید فصل چهار و پنج سریال وایکینگ ۲۰ قسمتی هستش فقط خواستم به شما بگم که کار قشنگ تری از وبسایت زیباتون ارایه بشه. ممنون از وبسایت زیباتون.

میلاد
مهمان
میلاد

سلام لطفاً فصل ۶ رو قرار بدبد

حامد
مهمان

سلام امکانش هست بقیه فصل هاشم قرار بدید ممنون میشم

mostafa
مهمان
mostafa

سلام. من FULL HD شو دانلود کردم اما هیچ زیرنویسی باهاش هماهنگ نیست میشه زیرنویس هماهنگ شدشو قرار بدین؟

حامد
مهمان

سلاماگه امکانش هست برای بقیه فصل ها هم کیفیت 1080 x265 قرار بدید ممنون میشم

masoud
مهمان
masoud

لینک امروز از کار افتاد قسمت 3 720 ntb 

www.ddustinclare@gmail.com
کاربر

سلام خسته نباشید بی زحمت قسمت4 از فصل6 رو درسایت قراردهید مرسی

محمد رحمتی
مدیر

سلام اضافه شد

sasan
مهمان
sasan

سلام
ببخشید اگه ممکنه لطف کنید و 1080p.WEB-DL.Pahe یا 1080p.WEB-DL.MKVcage

sasan
مهمان
sasan

هم کیفیت خوبه و هم حجمش مناسبه 1080p.WEB.Exclusive.TagName

????????
مهمان
????????

سلام خسته نباشید بی زحمت قسمت5 از فصل6 رو درسایت قراردهید مرسی

محمد رحمتی
مدیر

سلام قرار گرفت

????????
مهمان
????????

سلام خسته نباشید ، شما تا قسمت سوم کیفیت AMZN رو گذاشتید اما برای قسمت های دیگه نیست، خواهش میکنم قرار بدید.ممنون.

ABH
مهمان
ABH

سلام ، ممنون از سایت خوبتون ، لطفا کیفیت WEB_DL AMZN 1080 رو برای قسمت های دیگه فصل ۶ قرار بدید.

ساسان
مهمان
ساسان

قسمت 11 کی پخش میشه

sadegh jamali
مهمان
sadegh jamali

کلا الان سریال تموم شده؟ یا بازم قراره بیاد

شایان
مهمان
شایان

سایت بی نظیر هم از لحاظ رابط کاربری هم محتوا

kimi
مهمان
kimi

سلام ادمین عزیز
لطفا 5 فصل اول سریال وایکینگ ها را با کیفیت 1080p 10bit نسخه ی Vyndros قرار بدید حیفه این سریال به این خوبی فصول اولش و با کیفیت بالا موجود نباشه میخواستم برای بار دوم از اول بشینم با کیفیت عالی ببینم
خیلی ممنون از شما و تمامی زحماتتان بیصبرانه منتظریم

kimi
مهمان
kimi

ادمین جان لینک های دانلود غیر مستقیم هم پیدا کردم براتون
از این نسخه ی خدمت شما : https://gdrivedl.com/tv/vikings-1080p-x265-vyndros/
من بلند نیستم چطور دانلود میکنن از سایت های خارجی
ممنون میشم اوکی کنید.
خیلی ها منتظر این نسخه و ریلیز هستن ریلیزشون عالیه
ممنون

shayan
مهمان

chra linka mostaghim nis

دانلود vikings, دانلود سریال vikings, فصل 5 سریال vikings, دانلود فصل 5 سریال vikings, زیرنویس سریال vikings

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Vikings بدون سانسور

دانلود سریال Vikings با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
آدرس بدون فیلتر Perdl1.clubصفحه اینستاگرام ما
+