آدرس دامین بدون فیلتر

perdl1.club

برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال SEAL Team
WEBRip
IMDb 7.4/10 - 13941
در حال پخش - فصل : 3 - قسمت : 20
2 رای 9٫50

یک درام نظامی که زندگی حرفه ای و شخصی گروهی از نیروی های دریایی،در حال آموزش، برنامه ریزی و اجرای خطرناک ترین ماموریت ها را به تصویر می کشد

قسمت 20 از فصل 03 اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 122 قسمت
قسمت 1
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.14 MB
قسمت 2
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 228.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.34 MB
قسمت 3
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 210.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.7 MB
قسمت 4
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.43 MB
قسمت 5
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 234.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.71 MB
قسمت 6
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 236.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 266.58 MB
قسمت 7
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 232.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.17 MB
قسمت 8
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 225.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.42 MB
قسمت 9
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 210.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.47 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 205.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.42 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 213.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.33 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.84 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 318.74 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.69 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 315.99 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 261.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 323.6 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 190.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.86 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 227.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.45 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 202.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.13 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 231.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 322.2 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 289.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.72 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 228.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 323.47 MB
ورود به پوشه
فصل 222 قسمت
قسمت 1
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 291.85 MB
قسمت 2
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 239.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 345.34 MB
قسمت 3
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.6 MB
قسمت 4
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 198.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.89 MB
قسمت 5
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.83 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 223.39 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 321.97 MB
قسمت 7
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 208 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.3 MB
قسمت 8
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 290.59 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 171.6 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 319.66 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.15 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.02 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 208.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 315.48 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.94 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 189.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.16 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 231.23 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 321.45 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 243.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 314.04 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 214.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 293.69 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 317.35 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.76 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 314.96 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 328.16 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 322.96 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 317.23 MB
ورود به پوشه
فصل 319 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 1080p حجم : 722.75 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 753.47 MB
کیفیت : 480p حجم : 234.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 314.29 MB
کیفیت : 720p حجم : 437.69 MB
قسمت 2
کیفیت : 1080p حجم : 729.18 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 678.96 MB
کیفیت : 480p حجم : 203.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 270.59 MB
کیفیت : 720p حجم : 440.72 MB
قسمت 3
کیفیت : 1080p حجم : 710.09 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 596.81 MB
کیفیت : 480p حجم : 192.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 241.95 MB
کیفیت : 720p حجم : 428.65 MB
قسمت 4
کیفیت : 1080p حجم : 699.43 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 535.77 MB
کیفیت : 480p حجم : 218.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 280.64 MB
کیفیت : 720p حجم : 441.94 MB
قسمت 5
کیفیت : 1080p حجم : 700.06 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 710.84 MB
کیفیت : 480p حجم : 231.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 297.85 MB
کیفیت : 720p حجم : 413.32 MB
قسمت 6
کیفیت : 1080p حجم : 699.38 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 518.95 MB
کیفیت : 480p حجم : 250.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 334.67 MB
کیفیت : 720p حجم : 403.62 MB
قسمت 7
کیفیت : 1080p حجم : 699.78 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 407.26 MB
کیفیت : 480p حجم : 186.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 228.4 MB
کیفیت : 720p حجم : 427.52 MB
قسمت 8
کیفیت : 1080p حجم : 699.2 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 690.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 234.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 308.09 MB
کیفیت : 720p حجم : 403.53 MB
قسمت 9
کیفیت : 1080p حجم : 852.04 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 641.35 MB
کیفیت : 480p حجم : 239.08 MB
کیفیت : 720p حجم : 408.19 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 258.23 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 700.3 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 523.85 MB
کیفیت : 480p حجم : 177.92 MB
کیفیت : 720p حجم : 347.53 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 215.16 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 - قسمت 11 و 12 حجم : 1.54 GB
کیفیت : 1080p x265 - قسمت 11 و 12 حجم : 1.19 GB
کیفیت : 480p x264 - قسمت 11 و 12 حجم : 378.43 MB
کیفیت : 720p x264 - قسمت 11 و 12 حجم : 617.49 MB
کیفیت : 720p x265 - قسمت 11 و 12 حجم : 480.75 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.72 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 563.51 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 185.27 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.7 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 233.02 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 544.96 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 561.73 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 185.06 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.23 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 234.41 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 541.56 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 732.68 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 170.66 KB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 170.66 KB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 793.57 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 588.75 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 198.91 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 318.6 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 246.87 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 545.32 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 713.97 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 230.25 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 319.68 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 300.82 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p x264 حجم : 852.91 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 511.38 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 234.18 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 443.09 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 294.54 MB
قسمت 19
کیفیت : 1080p x264 حجم : 1022.74 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 624.59 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 280.59 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 532.06 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 350.86 MB
قسمت 20
کیفیت : 1080p x264 حجم : 954.53 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 533.01 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 235.2 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 439.11 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 298.12 MB
دریافت 2 امی
1 نامزد دیگر
نیوز دات آی ار

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 موضوعات نظر
0 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
1 نویسنده های نظر
m.saleh نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
m.saleh
مهمان
m.saleh

با سلام زیر نویس های فصل سوم رو کی میخواید کامل بزارین از قسمت نه پریدین قسمت ۱۹

SEAL Team, دانلود رايگان فصل 03 سريال SEAL Team, دانلود زيرنويس فارسي فصل سوم سريال SEAL Team, دانلود سريال SEAL Team, دانلود سريال SEAL Team فصل 3, دانلود فصل 3 سريال SEAL Team, دانلود فصل سوم سريال SEAL Team, دانلود فصل 3 سریال SEAL Team, دانلود فصل سوم سريال SEAL Team, دانلود فصل 3 سريال SEAL Team با زيرنويس فارسي, دانلود فصل سوم سريال SEAL Team با لينک مستقيم, پرشين دانلود, فصل 3 سريال SEAL Team ,دانلود SEAL Team,سریال SEAL Team,

| | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال SEAL Team بدون سانسور

دانلود سریال SEAL Team با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود