برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Superstore
HDTV
IMDb 7.8/10 - 18254
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 5 - قسمت : 21
2 رای 8٫50

نگاهی به زندگی کارمندان یک فروشگاه بزرگ.

قسمت 21 از فصل 05 اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 0111 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.39 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.54 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.43 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p x264 حجم : 130.31 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p x264 حجم : 115.36 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.47 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.43 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.45 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.49 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.4 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.52 MB
ورود به پوشه
فصل 0221 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 136.35 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 119.5 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 115.76 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 111.37 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 118.86 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 118.7 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 124.86 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 134.43 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 130.1 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 109.75 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 112.85 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 114.01 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 118.9 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 106.28 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 114.02 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 106.6 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 105.25 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 124.23 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 103.29 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 106.41 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 115.49 MB
ورود به پوشه
فصل 0322 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p حجم : 119.11 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p حجم : 101.96 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p حجم : 122.64 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p حجم : 113.86 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p حجم : 122.4 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p حجم : 109.55 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p حجم : 117.54 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p حجم : 99.2 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p حجم : 91.29 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p حجم : 105.09 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p حجم : 109.21 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p حجم : 107.38 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p حجم : 109.39 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p حجم : 103.7 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p حجم : 105.58 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p حجم : 111.79 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p حجم : 106.79 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p حجم : 117.88 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p حجم : 109.57 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p حجم : 112.63 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p حجم : 110.73 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p حجم : 108.44 MB
ورود به پوشه
فصل 0422 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 120.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 162.13 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 118.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 155.81 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 118.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 157.76 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 125.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 167.5 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 101.87 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 134.82 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 111.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 149.24 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 115.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 155.18 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 121.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 163.32 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 106.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 142.6 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 102.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 136.4 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 121.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 163.07 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 130.12 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 111.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 150.35 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 106.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 141.57 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 114.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 145.11 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 112.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 142.25 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 128.23 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 172.07 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 114.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 151.93 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 106.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 138.25 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 107.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 140.4 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 104.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 135.49 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 115.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 151.91 MB
ورود به پوشه
فصل 0521 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 361.97 MB
کیفیت : 480p حجم : 104.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 137.95 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.22 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 362.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 113.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 153.22 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.43 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 350.29 MB
کیفیت : 480p حجم : 113.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 149.14 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.36 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 362.85 MB
کیفیت : 480p حجم : 132.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 182.18 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.41 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 350.01 MB
کیفیت : 480p حجم : 106.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 140.04 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.25 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 349.97 MB
کیفیت : 480p حجم : 114.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 157.26 MB
کیفیت : 720p حجم : 200.23 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 349.96 MB
کیفیت : 480p حجم : 109.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 147.97 MB
کیفیت : 720p حجم : 209.35 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 463.59 MB
کیفیت : 480p حجم : 104.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 137.8 MB
کیفیت : 720p حجم : 211.95 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 350.1 MB
کیفیت : 480p حجم : 110.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 147.32 MB
کیفیت : 720p حجم : 212.28 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.48 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 85.98 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.88 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 101.14 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 266.52 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 421.9 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 114.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.47 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 266.65 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 324.41 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 112.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.38 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 141.39 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.12 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 321.18 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 108.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 156.24 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 134.98 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 266.64 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 384.88 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 102.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 135.97 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 441.92 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 321.42 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 105.12 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 157.16 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 128.66 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.42 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 329.15 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 106.87 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 134.05 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.1 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 372.38 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 120.1 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.98 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.19 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 351.83 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 116.95 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 157.2 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 147.89 MB
قسمت 19
کیفیت : 1080p x264 حجم : 267.87 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 317.69 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 105.34 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 157.04 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 133.94 MB
قسمت 20
کیفیت : 1080p x264 حجم : 260.98 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 329.23 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 106.44 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.35 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 137.92 MB
قسمت 21
کیفیت : 1080p x264 حجم : 364.48 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 229.35 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 108.27 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 189.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 131.74 MB
 • منتشر کننده :

  پرشین دانلود

 • نام فیلم :

  Superstore

 • امتیاز :

  7.8

 • تعداد رای :

  18,254

 • امتیاز متاکریتیک :

  58

 • فرمت :

  MKV

 • سال انتشار :
 • حجم :

  350, 150 MB

 • کیفیت :

  HDTV

 • رده سنی :

  +14

 • نویسنده :

  Justin Spitzer , John Kazlauskas , Justin Shanes

 • کارگردان :

 • کشور :

 • ژانر :

  ,

 • زبان :

  English

 • زمان :

  22 دقیقه

 • شبکه :

  NBC

۲ برنده & ۱۳ نامزدی شد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

نیوز دات آی ار

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Superstore, دانلود Superstore, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Superstore, دانلود رایگان سریال Superstore, سریال Superstore کامل , دانلود سریال Superstore با لینک مستقیم, دانلود سریال Superstore با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Superstore 2015 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Superstore بدون سانسور

دانلود سریال Superstore با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود
آدرس بدون فیلتر Perdl1.clubصفحه اینستاگرام ما
+