برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Station 19
HDTV
IMDb 6.5/10 - 6583
در حال پخش - فصل : 3 - قسمت : 16
2 رای 7٫00

این فیلم سازی که به شدت مورد تحسین قرار گرفته‌است، زندگی مردان و زنان ایستگاه آتش‌نشانی ۱۹ در سیاتل واشنگتن را دنبال می‌کند.

قسمت 16 از فصل 03 اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 0110 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 189.73 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.71 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 166 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 217.19 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 211.33 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.33 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 215.49 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 216.03 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 205.49 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 207.48 MB
ورود به پوشه
فصل 0217 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 214.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 279.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.17 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 217.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 301 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 295.83 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 287.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.38 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 234.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 315.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.27 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 271.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.45 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 273.73 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 225.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 294.63 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 308.41 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 246 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.38 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 246.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.39 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 252.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.84 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 203.8 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 253.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 317.54 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 248.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.46 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 226.07 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 317.48 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 216.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 288.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.59 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 214.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 200.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 317.38 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 238.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.16 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 224.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 281.27 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 317.41 MB
ورود به پوشه
فصل 0316 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p x264 حجم : 542.47 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 654.26 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 207.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 254.76 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p x264 حجم : 514.28 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 645.49 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 204.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 295.63 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 255.47 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p x264 حجم : 530.66 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 653.87 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 200.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.56 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 257 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p x264 حجم : 857.88 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 655.86 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 195.81 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.19 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 267 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p x264 حجم : 534.85 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 756.34 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 225.91 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 307.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 291.1 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.57 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 635.17 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 187.16 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 314.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 238.41 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p x264 حجم : 535.97 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 745.27 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 238.12 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 307.86 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 305.74 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.55 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 735.54 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 231.96 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 309.41 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 298.07 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p x264 حجم : 535.01 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 591.28 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 189.44 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 239.46 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x264 حجم : 537.03 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 580.22 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 169.39 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 315.5 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 215.58 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 525.42 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 608.97 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 195.3 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 308.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 247.59 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 535.4 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 637.89 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 209.31 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 314.57 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 265.97 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.8 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 624.05 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 188.52 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 315.34 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 244.25 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 837.91 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 479.79 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 214.25 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 409.7 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 269.94 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 872.19 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 506.11 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 206.42 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 390.39 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 264.69 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 909.06 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 540.68 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 238.26 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 450.84 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 305.25 MB
۲ برنده & ۱ شد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

نیوز دات آی ار

8
دیدگاه بگذارید

avatar
3 موضوعات نظر
5 پاسخ ها این موضوع
1 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
5 نویسنده های نظر
بهارYasinErfanمحمد رحمتیno name نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
no name
مهمان
no name

میشه ادامه فصل رو هم قرار بدین سایت شما مرتب ترین سایتی بود ک پیدا کردم ممنون از زحماتتون

Erfan
مهمان
Erfan

قسمت ۳ فصل ۱ رو یادتون رفته بزارین

Yasin
مدیر

ممنون بابت اطلاع ، اضافه شد

Erfan
مهمان
Erfan

ممنون ازتون و اینکه لینک بعضی از فیلمها و سریال های قدیمیتون محدودیت سرعت داره و سرعت دانلود ب ۱ مگ هم نمیرسه.بهتون ایمیل هم زدم

Yasin
مدیر

خب قطعا مشکل از طرف خودتونه چون اگه مشکل از طرف ما بود کاربرای زیادی گزارش میدادن ، من انصافا الان اولین باره میشنوم ، دقیق میشه بگید کدوم لینک ؟

Erfan
مهمان
Erfan

دقیق یادم نیست ولی خب اگه دوباره برخورد کردم بهتون اطلاع میدم
لطفا مجموعه maigret رو هم جهت دانلود قرار بدین
ممنون از سایت خوبتون

بهار
مهمان
بهار

سلام خسته نباشید فصل 2و3 زیرنویساشوقرارنمیدین؟؟؟

Station 19, دانلود Station 19, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Station 19, دانلود رایگان سریال Station 19, سریال Station 19 کامل , دانلود سریال Station 19 با لینک مستقیم, دانلود سریال Station 19 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Station 19 2018 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Station 19 بدون سانسور

دانلود سریال Station 19 با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود
آدرس بدون فیلتر Perdl1.clubصفحه اینستاگرام ما
+